Smaller Default Larger

Ką turi žinoti dirbančios mamos?

Šiais laikais turėti gerą ir patinkantį darbą yra prabanga, o auginti vaikus ir sėkmingai dirbti – gyvenimo sėkmė. Žinoma, nelengva suderinti sėkmingą karjerą ir laimingą šeimą. Labai dažnai mamos tempia sergančius vaikus į darželį arba neramia širdimi palieka vienus namie. Pasiseka, jei po ranka yra močiutė arba patikima kaimynė. Juk ne kiekvienam darbdaviui paaiškinsi, kad vaikas svarbiau už darbą. Maži vaikai gali tapti kliūtimi įsidarbinti, o mažylių mamas kartais taikomasi atleisti ir tokia diskriminacija Lietuvoje dar mažai viešinama. Taigi kokias garantijas pateikia LR Darbo kodeksas (toliau – DK)?

Šiais laikais turėti gerą ir patinkantį darbą yra prabanga, o auginti vaikus ir sėkmingai dirbti – gyvenimo sėkmė. Žinoma, nelengva suderinti sėkmingą karjerą ir laimingą šeimą. Labai dažnai mamos tempia sergančius vaikus į darželį arba neramia širdimi palieka vienus namie. Pasiseka, jei po ranka yra močiutė arba patikima kaimynė. Juk ne kiekvienam darbdaviui paaiškinsi, kad vaikas svarbiau už darbą. Mūsų šalyje dar mažai įmonių, įstaigų ar organizacijų, kur įrengti vaikų kambariai ir vaikutis visą dieną gali praleisti šalia mamos. Pasitaiko darbdavių, kurie, priimdami į darbą, smulkiai išklausinėja apie šeiminę padėtį, vaikų amžių ar ketinimą tapti mama. Maži vaikai gali tapti kliūtimi įsidarbinti, o mažylių mamas kartais taikomasi atleisti ir tokia diskriminacija Lietuvoje dar mažai viešinama. Taigi, kokias garantijas pateikia LR Darbo kodeksas (toliau – DK)?

 

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS. Pagal DK 129 str., 3d. 4 punktą, teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti santuokinė ir šeiminė padėtis; pagal 4 d., darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.

Pagal 132 str., darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus atvejus, kai pasibaigia trumpalaikė terminuota sutartis. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės.

Remiantis DK 135 str., pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, turi asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų.

 

DARBO LAIKAS. Pagal 146 str. ne visas darbo dienos arba darbo savaitės laikas nustatomas pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai, krūtimi maitinančiajai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ar darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arbą neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją ir kitų teisių. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.

Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą (147 str.). Nėščios, neseniai pagimdžiusios, krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu (150 str.). Pagal 154 str., nėščios, neseniai pagimdžiusios, krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai auginantys vaiką iki trejų metų, arba vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, gali būti skiriami dirbti naktį bei poilsio dienomis (161 str.) tik jų sutikimu.    

 

POILSIO LAIKAS. Pagal 166 str., darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, suteikiamos kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių dienų atostogos. Remiantis 169 str., nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų, o teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat vyrams jų pageidavimu, žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu.

Pagal 179 str., moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos – septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo, gimus dviem ar daugiau vaikų – septyniasdešimt kalendorinių dienų). Šios atostogos suteikiamos visos, nepaisant iki gimdymo panaudotų dienų skaičiaus. Pagal 179.1 str., vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks vienas mėnuo. Remiantis 180 str., pagal šeimos pasirinkimą motinai, tėvui, seneliams ar kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. Per šį atostogų laiką paliekama darbo vieta, išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

LR DK 184 str. reglamentuoja nemokamų atostogų suteikimą.  Darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, nemokamos atostogos suteikiamos iki keturiolikos kalendorinių dienų; darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų – iki trisdešimties kalendorinių dienų; moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių.

Pagal DK 214 str., darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (vadinamieji mamadieniai) arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį, arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę, mokant darbuotojui vidutinį darbo užmokestį.

 

Įstatymai taip pat rūpinasi motinystės sauga. Nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių moterų negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ir kūdikio sveikatai. Tokių sąlygų ir veiksnių sąrašą tvirtina Vyriausybė.  Nesant galimybės neseniai pagimdžiusią ar krūtimi maitinančią moterį po nėštumo ir gimdymo atostogų perkelti į kitą darbą, neturintį neigiamo poveikio jai ar kūdikiui, tokiai moteriai jos sutikimu suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, kol vaikui sueis vieneri metai, ir jai per tą  laikotarpį mokamos įstatymų numatytos motinystės socialinio draudimo pašalpos. Įstatymas taip pat numato kas tris valandas pusvalandžio trukmės pertraukas kūdikiui maitinti, be to, pertraukas galima sujungti ar pridėti prie bendros poilsio pertraukos. Pertraukos kūdikiui maitinti apmokamos pagal darbuotojos vidutinį darbo užmokestį. Nėščios, neseniai pagimdžiusios ar kūdikį maitinančios moterys gali vykti į komandiruotes tik jų pačių sutikimu.

 

Kaip ginti savo teises? Pirmiausiai – kalbėtis su darbdaviu, remiantis įstatymais. Darbuotojų teises gina profesinės sąjungos arba darbuotojų atstovai, greitai ir išsamiai į klausimus atsako ir Valstybinė darbo inspekcija. LR Darbo kodekso įstatymai yra imperatyvi forma ir jų pakeisti negalima, bet pagal įmonės ar organizacijos kolektyvinę sutartį galima numatyti ir daugiau lengvatų.

 

Parengė Jūratė Stulpinienė

 

Komentuok

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.