Smaller Default Larger

Ar mano vaikas brandus mokyklai?

morgueFile.comVaikui pradėjus lankyti mokyklą, neretai tėvams kyla nerimas, daugybė klausimų, nuogąstavimų. Galvojama: ar mano vaikas sugebės, kaip pritaps prie klasės kolektyvo, kokia bus mokytoja ir pan. Kartais tėvai labiau jaudinasi negu patys vaikai. Tėvams reikėtų labiau pasitikėti savo vaikais ir nusiraminti. Vaiko vystymosi procese yra periodai, vadinami krizėmis. Tai – laikotarpiai, kai įvyksta pokyčiai visose vaiko vystymosi sferose (fizinėje, psichologinėje, socialinėje). Psichologai išskiria keletą vaikų vystymosi krizių, viena jų – septynerių metų krizė. Jos metu vaikas pradeda itin domėtis mokyklinėmis priemonėmis, užduotimis, atsiranda poreikis mokytis, sužinoti kažką naujo, o ne vien tik žaisti.

Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, neretai tėvams kyla nerimas, daugybė klausimų, nuogąstavimų. Galvojama: ar mano vaikas sugebės, kaip pritaps prie klasės kolektyvo, kokia bus mokytoja ir pan. Kartais tėvai labiau jaudinasi negu patys vaikai, tačiau šio etapo pradžia – neišvengiama. Tėvams reikėtų labiau pasitikėti savo vaikais ir nusiraminti. Vaiko vystymosi procese yra periodai, kurie įvardijami vystymosi krizėmis, o krizės – tai laikotarpis, kai įvyksta pokyčiai visose vaiko vystymosi sferose (fizinėje, psichologinėje, socialinėje). Psichologai išskiria keletą vaikų vystymosi krizių ir viena iš jų – septynerių metų krizė. Ši krizė yra laikotarpis, kai vaikas pradeda itin domėtis mokyklinėmis priemonėmis, įvairiomis užduotimis, atsiranda poreikis mokytis, sužinoti kažką naujo, o ne vien tik žaisti.

Vaikui kyla poreikis pakeisti savo vaikišką gyvenimo būdą ir užsiimti nauja rimtesne veikla. Taigi septynmečiui pats laikas pradėti lankyti mokyklą, todėl ir LR švietimo įstatyme nurodoma, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai, privalo pradėti lankyti pirmą klasę. Tačiau yra atvejų, kai tėvai nenori septynmečio vaiko leisti į mokyklą. Kartais dėl vaiko sveikatos problemų saugo jį nuo mokyklinių sunkumų. Yra tėvų, kurie nori išleisti šešiametį vaiką į pirmą klasę ir pan. Visais atvejais tėvai kreipiasi į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Į labiausiai tėveliams rūpimus klausimus atsako Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Daina Lideikienė.

 

Norėčiau savo šešiametį vaiką leisti į pirmą klasę, bet mokykla prašo pažymos apie vaiko brandumą mokyklai. Anksčiau jokių pažymų nereikėjo. Kodėl aš negaliu savo vaiko leisti į pirmą klasę,  jeigu jau taip nusprendžiau?

Norint pradėti vaiko priešmokyklinio ar pradinio ugdymo procesą anksčiau, t.y. penkiametį išleisti į priešmokyklinio ugdymo grupę ar šešiametį į pirmą klasę, būtina atlikti vaiko brandumo mokyklai įvertinimą. Tokį įvertinimą atlieka Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas arba mokyklos psichologas, dirbantis su standartizuota vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodika. Ši tvarka įsigaliojo nuo 2005 metų lapkričio 6 dienos (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 6 d.įsakymas  Nr. ISAK-2173).

LR švietimo įstatyme nurodoma, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, jei penkiametis (kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina šešeri metai) yra pakankamai subrendęs tokiam ugdymui, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai. Taip pat ir pradinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, jei šešiametis (kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina septyneri) yra pakankamai subrendęs tokiam ugdymui. Pakankamai subrendusiu laikomas toks penkiametis, kuris atitinka vidutinio šešiamečio gebėjimus, o pakankamai subrendusiu laikomas toks šešiametis, kurio gebėjimai atitinka vidutinio septynmečio gebėjimus. Kitaip tariant, anksčiau pradėti ugdyti galima tuos vaikus, kurie tam tikrais gebėjimais, bruožais ar savybėmis išsiskiria iš bendraamžių, t.y., kurių vystymosi raida yra spartesnė.

 

Darželio auklėtoja sakė, kad mano šešiametis vaikas pakankamai gabus ir galėtų eiti į pirmą klasę, o jūs čia, tarnyboje, per pusvalandį nusprendėte, kad jis negali lankyti pirmos klasės. Juk auklėtoja geriau pažįsta mano vaiką, nes su juo dirbo visus metus.

 

Vaiko brandumas mokyklai įvertinamas su specialiai parengta, standartizuota, pritaikyta Lietuvos vaikams metodika. Brandumas mokyklai nėra vien raidžių pažinimas, mokėjimas skaičiuoti, parašyti savo vardą ir pan., brandumas mokyklai yra daugiakomponentis reiškinys, kurį nustato psichologai, ir jį nustatant remiamasi tokiais kriterijais:

  1. Intelektinė branda, t.y.:

 a) kognityvinių procesų išlavėjimas (gebėjimas mąstyti pagal analogiją, organizuoti erdvinę informaciją į sisteminę visumą ir pan.);

b) vizualinės-motorinės koordinacijos išlavėjimas (gebėjimas susieti matomą elementą su atitinkamu judesiu jį užrašant);

c) girdimojo suvokimo išlavėjimas (kalbos garsų analizės ir sintezės gebėjimai);

d) kalbinių gebėjimų išlavėjimas (gebėjimas reikšti mintis žodžiais, paaiškinti sąvokas ir pan.)

2. Socialinė emocinė branda, kurią sudaro gebėjimas kryptingai veikti, emocinis pastovumas, gebėjimas užmegzti ryšius su bendraamžiais ir suaugusiais mokymosi veikloje, elgesio savikontrolė ir kt.

 

Mano vaikui jau septyneri, bet aš nenoriu jo išleisti į pirmą klasę. Matau, kad jis dar nesubrendęs, silpnas ir nepasirengęs mokyklai.

 

 LR švietimo įstatyme nurodyta, kad septynmetis vaikas, t.y. vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai, privalo pradėti lankyti pirmą klasę. Tačiau yra atvejų, kai taikoma išimtis vaikams, kurie turi sveikatos problemų. Jei septynmetis vaikas turi rimtų sveikatos problemų ir medikai išduoda pažymą, kad reikalingas sveikatą tausojantis režimas, o Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai rekomenduoja kvalifikuotų specialistų pagalbą, toks vaikas gali lankyti darželį dar vienerius metus, tačiau turi būti ugdomas pagal vaiko ugdymo poreikiams pritaikytą pirmos klasės programą ir įtrauktas į mokyklos, kurią lankytų, mokinių sąrašą. Tam tikslui sudaroma trišalė sutartis tarp mokyklos direktoriaus, darželio direktoriaus bei tėvų. Tada vaiką darželyje moko atvykstanti iš mokyklos mokytoja, o mokslo metų pabaigoje mokyklos mokytojų taryba priima sprendimą dėl tolesnio vaiko ugdymo, t.y., jeigu vaikas įsisavino pirmos klasės programą, jis perkeliamas į antrą klasę ir, atėjęs iš darželio į mokyklą, patenka į antrą klasę, o jei vaikas neįsisavino pirmos klasės programos, jis paliekamas kartoti kurso pirmoje klasėje ir, atėjęs iš darželio į mokyklą, mokosi pirmoje klasėje (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14d.įsakymas Nr. ISAK – 1836).

Pasitaiko atvejų, kai tėvai, turintys sveiką septynmetį vaiką, įrodinėja, jog jis dar nebrandus mokyklai. Dažnai tėvai pernelyg saugo savo vaiką nuo gyvenimo nemalonumų, sunkumų, elgiasi su juo itin globėjiškai, kaip su neįgaliu ar labai mažu vaiku, ir taip stabdo jo raidą. Tokia didelė globa (hipergloba) nėra tėvų meilė, greičiau tai vaiko negerbimas ir parodymas, kad jis pats nieko negeba, o visi kiti turi jam padėti ir juo pasirūpinti.

Jei vaikui iš tiesų sunkiau seksis mokytis mokykloje, jam bus teikiama kvalifikuotų specialistų pagalba. O sveiko vaiko laikymas namuose ir „paauginimas dar vienerius metus“, mokyklinių žinių ir įgūdžių nesuteiks.

 

Mano vaikas šešiametis. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo atliktas vaiko brandumo mokyklai įvertinimas ir išduota pažyma, kurioje nurodyta, kad nerekomenduojama lankyti pirmą klasę. Mokykla, vadovaudamasi ta pažyma, vaiko nepriima į pirmą klasę. Suplanavau savo vaiką leisti į mokyklą, kadangi taip patogiau, mokykla yra prie pat namų, o į darželį reikia tolokai važiuoti, be to, turiu dar mažą vaiką, kurio nėra kur palikti. Norėčiau pakartoti vaiko brandumo mokyklai įvertinimą. Ką turi išmokti mano vaikas, kad galėtų pradėti lankyti mokyklą būdamas šešerių?

 

Kartoti vaiko brandumo mokyklai įvertinimą nėra prasmės. Jei pažymoje nurodyta, kad nerekomenduojama lankyti pirmą klasę, t.y. išvada-rekomendacija neigiama, tai reiškia, jog vaikas pademonstruos vėl tuos pačius sugebėjimus ir išvada-rekomendacija nesikeis. Be to, įvertinimo kartoti negalima, jeigu po pirmą kartą atlikto įvertinimo nepraėjo bent pusmetis, nes vaikas jau būna susipažinęs su užduotimis, kai ką atsimena ir gauti rezultatai vertinami kaip nepatikimi, nes neatspindi tikrųjų sugebėjimų lygio. Išmokyti vaiką, kad jis pademonstruotų kitokius sugebėjimus įvertinimo metu, nelabai įmanoma, nes sugebėjimai yra tokie, kokie yra, ir gauta neigiama išvada-rekomendacija tik parodo, kad vaikui būtų sunku ugdymo procese, t.y. jis patirtų nesėkmes, sulauktų pastabų, galiausiai nusiviltų, patirtų įtampą ir pan. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas atliekamas, siekiant vaiką apsaugoti nuo tokių psichologinių traumų. Pasitaiko atvejų, kai vaikas įvertinimo metu nenori atlikti užduočių, verkia, baiminasi naujos aplinkos ir pan. Tai rodo, kad panašų stresą išgyventų ir patekęs į mokyklą. Gaila, kad kai kada tėveliai nenori paisyti vaiko interesų, neatsižvelgia į jo galias, gebėjimus, o galvoja apie save ir savo norus. Siekiant apsaugoti vaikus nuo nepagrįsto tėvų noro nebrandų penkiametį vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar nebrandų šešiametį ugdyti pagal pradinio ugdymo programą, ir yra numatytos vaiko brandumo mokyklai vertinimo procedūros.

 

Mano šešerių metų vaikui buvo atliktas brandumo mokyklai įvertinimas ir pažymoje nurodyta, jog nerekomenduojama lankyti pirmą klasę. Ar kitais metais reikės atvykti įvertinti brandumą mokyklai?

 

Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo atlikti nebereikės, kadangi po metų Jūsų vaikui sueis septyneri metai ir, kaip nurodyta LR švietimo įstatyme, jis privalės pradėti lankyti pirmą klasę. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas atliekamas tik tuo atveju, kai pageidaujama vaiką išleisti į pirmą klasę anksčiau, t.y. kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina septyneri metai.

 

Norėjau savo penkiametį vaiką leisti į priešmokyklinio ugdymo grupę, tačiau, atlikus brandumo mokyklai įvertinimą, paaiškėjo, kad nerekomenduojama to daryti. Ar kitais metais bus galima pakartoti įvertinimą ir išleisti vaiką į pirmą klasę?

 

Kitais metais Jūsų vaikui sueis šešeri. Jeigu Jūs norėsite jį leisti į pirmą klasę, teks pakartoti brandumo mokyklai įvertinimą. Jeigu rekomendacija vėl bus neigiama, jis negalės eiti į pirmą klasę.

Komentuok

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.