Smaller Default Larger

Žindymas - asmenybės žadinimas

morgueFile.comKū­di­kio mai­ti­ni­mas krū­ti­mi – tai ne vien jo al­kio nu­ra­mi­ni­mas. Žin­dy­mas su­jun­gia mo­ti­ną ir nau­ja­gi­mį emociniu ry­šiu, ku­ris pa­laips­niui pe­ri­ma es­ta­fe­tę iš bu­vu­sios bio­lo­gi­nės vieno­vės nėš­tu­mo me­tu, dar­niai pa­keis­da­mas ją psi­cho­lo­gi­ne sie­lų gi­mi­nys­te. Žin­dy­mas – tai su­bti­lus bend­ra­vi­mas su kū­di­kiu, nuo­sek­laus vai­ko ruo­ši­mo gy­ven­ti tarp žmo­nių pradžia. Mū­sų pro­tė­viai tai va­di­no „ža­di­ni­mu“. Mai­ti­nant kū­di­kį krū­ti­mi yra ža­di­na­mi vi­si pen­ki  ju­ti­mai. Plačiau apie žindymo naudą pasakoja gydytojas Kazimieras Vitkauskas. 

Skaityti daugiau...

Komentuok

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.